Divorci o separació de mutu acord: contingut del conveni regulador

Quan els cònjuges insten de comú acord el divorci o la separació judicial, o en el cas, que ho faci un d’ells amb el consentiment de l’altre, s’ha de presentar un conveni regulador. Es tracta d’un document que acompanya la demanda de divorci o de separació i en el qual els dos cònjuges pacten les relacions familiars i patrimonials, que perduraran una vegada s’hagi posat fi al vincle matrimonial.

En el cas de Catalunya, el contingut d’aquest conveni regulador ve fixat per l’article 233-2 del Codi Civil Català, que exigeix acords en les següents matèries:

A) Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat

 1. Un pla de parentalitat: és un document que té com a objectiu ordenar i establir les qüestions principals relacionades amb la vida diària dels fills menors:
  • El lloc o els llocs on viuran els fills habitualment.
  • Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.
  • La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si escau, com s’han de repartir els costos que generin.
  • El règim de relació i de comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.
  • El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a llur família.
  • El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de lleure, si escau.
  • La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.
  • La manera de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.
 2. Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.
 3. El règim de relacions personals amb els avis i els germans que no convisquin en el mateix domicili.

B) A més de les mesures relacionades amb els fills menor d’edat el conveni regulador també ha de contenir, si és necessari:

 1. La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne la modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.
 2. L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
 3. La compensació econòmica per raó de treball.
 4. La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa.

També et pot interessar

Deixa un comentari

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Para más información sobre las cookies y su funcionamiento pulse el siguiente enlace cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies